ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Nr Umowy RPWM.03.02.00-28-0007/19-06

W ramach Osi Priorytetowej III Cyfrowy region

Działanie 3.2. E-zdrowie

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 472 901,16 zł
Wydatki kwalifikowane: 
2 365 608,79 zł
Dofinansowanie na realizację projektu:
2 010 767,47 zł co stanowi 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych w tym:
Współfinansowanie UE w kwocie: 
2 010 767,47 zł
Wkład własny:
462 133,69 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest dostosowanie systemu HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego celem poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu lidzbarskiego. W ramach realizacji planuje się uzyskanie następujących celów:

1. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług, które pozwolą na dostęp niezależnie od miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, płci pacjenta

2. Polepszenie ciągłości opieki poprzez wdrożenie systemu do przechowywania EDM udostępnienie EDM personelowi Szpitala oraz umożliwienie wymiany EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi w ramach systemów regionalnych i krajowych

3. Zwiększenie stopnia usamodzielnienia pacjentów poprzez uzyskanie dostępu do EDM oraz e-usług projektu

4. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez udostępnienie EDM personelowi medycznemu co pozwoli na podejmowania decyzji w oparciu o EDM, Zwiększenie jakości opieki i zadowolenia pacjenta poprzez dostęp do e-usług.

Dla realizacji w/w celów niezbędne jest wykonanie następujących zadań:

1. Wdrożenie e-usług służących wymianie informacji i danych między pacjentami i podmiotami i personelem

2. Wdrożenie repozytorium EDM umożliwiającego udostępniania zasobów cyfrowych w SIM

3. Wdrożenie rozwiązań zapewniających zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych

4. Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb cyfryzacji EDM

5. Wsparcie szkoleniowe w zakresie usług opartych o TIK dla personelu medycznego .

Projekt w pełni realizuje założenia określone w SzOOP 3 Cyfrowy Region 2014-2020 WiM, działanie 3.2 E-zdrowie poprzez: -stworzenie e-usług ZOZ w Lidzbarku Warmińskim w podmiocie świadczącym publiczne usługi zdrowotne, które będą służyć wymianie informacji pomiędzy pacjentami i placówkami.

– cyfryzację EDM

– udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.w SIM.

Przewiń do góry