ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i sprzętu medycznego na potrzeby usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Nr Umowy RPWM.13.02.00-28-0008/22-00

W ramach Osi Priorytetowej 13 – „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”

Działania 13.2 – „Ochrona zdrowia”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 852 727,45 zł
Wydatki kwalifikowane: 
1 844 277,45 zł
Dofinansowanie na realizację projektu:
1 493 680,31 zł co stanowi 80,99 % kwoty wydatków kwalifikowanych w tym:
Współfinansowanie UE w kwocie: 
1 493 680,31 zł
Wkład własny:
350 597,14 zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest odnowienie bazy sprzętowej do diagnostyki obrazowej tj. wymiana aparatu RTG w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej oraz zakup Optycznego Koherentnego Tomografu do Poradni Okulistycznej w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej, aparatu RTG z ramieniem C na Blok Operacyjny, a także zestawu do magnetoterapii do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.

Przedsięwzięcie wpisuje się w cele i założenia SzOPP RPO WM 2014-2020, priorytet 13, działanie 13.2.

Oś finansowana jest w całości ze środków inicjatywy REACT-EU.

Celem głównym projektu jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Projekt poprzez odnowienie bazy diagnostycznej i doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni, poradni oraz oddziałów Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim pozwoli zapewnić społeczności Lidzbarka Warmińskiego oraz okolicznych powiatów podstawowe zapleczediagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne, umożliwi szybką i dokładną diagnostykę, przyczyniając się do poprawy wydolności i jakości leczenia pacjentów w szczególności w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

Przewiń do góry